Beiratkozás menete

Óvodánkba a gyermek érettségétől függően 3. életév betöltése után veszünk fel gyermeket, bölcsődei csoportunkba pedig azokat a gyermekeket tudjuk fogadni szeretettel, akik 2. életévüket betöltötték. A szülő  bármikor kérheti az év folyamán gyermeke óvodai és  bölcsődei felvételét, ez azonban nem jelent azonnali felvételt. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben (szeptember 1-től augusztus 31-ig) folyamatosan történik, viszont azt fontos tudni, hogy az óvoda csak akkor tud újabb gyermek számára helyet biztosítani, ha nincs betöltve minden férőhely. Ezért a nagycsoportos óvodások iskolába lépéséhez igazodva tudjuk minden évben megállapítani az üres férőhelyek számát. Az óvodába és bölcsődébe való végleges beiratkozás/felvétel az intézményvezető döntése alapján, az adott nevelési évben május 20-ig történik meg, melyről az intézménybe felvett gyermekek szüleit legkésőbb május 25-ig értesítjük.


Első lépésként a honlapon található adatlap kitöltésével, annak visszaküldésével, illetve telefonon tud egyeztetni időpontot egy személyes találkozóhoz. Ez egy 2-3 órás délelőtti látogatást jelent, melynek során a szülők gyermekükkel együtt betekintést nyerhetnek intézményünk szakmai életébe. A látogatás ideje alatt lehetőség nyílik bővebb beszélgetésre is, illetve a felmerülő kérdéseket is ekkor tudjuk megbeszélni.

Időpont egyeztetés:
Hierholcz Tünde: 06-30-372-4502
Szabó Éva (titkár): 06-20-352-0575


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • orvosi igazolás az óvodai alkalmasságról
 • a beírató szülő személyazonossági igazolványa, lakcímkártyája
 • gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata bemutatás céljára

“Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

nevelést a Montessori módszerrel kombinálva elérhetővé tegyük a bölcsődés korosztály számára.

Alapfeladatként az elsődleges szocializáción, gondozási teendőkön túl, egyfajta nagyobb fokú önállóság kialakítását vállaltuk. Ez az önállóság lényeges eleme, alapja a Montessori módszernek is. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a gyerekek egy szeretetteljes légkörben, magabiztosan sajátítsák el az önkiszolgálás életkorilag lehetséges lépéseit, biztatjuk ilyen irányú próbálkozásait, tesszük ezt két nyelven a mindennapok folyamán: magyarul és angolul.

Kétnyelvűség

A korai idegen nyelvi nevelés során nem tudatos nyelvtanulásról, hanem sokkal inkább egyfajta tudattalan elsajátításról beszélünk.

Az angol nyelv nem célja egy-egy foglalkozásnak, hanem a kommunikáció eszköze a mindennapos élethelyzetekben. A különböző tanulási tevékenységek során is az “egy személy – egy nyelv” elvet alkalmazzuk, vagyis az idegen nyelvi nevelő angolul, a magyar óvónő magyarul szólal meg.

Az óvodáskorú gyerekek számára kifejezetten hasznos módszer. Az anyanyelvi fejlődésben használt stratégiák nagyon jól megtámogatják az idegen nyelv elsajátítását. Az egyes csoportokban kettő angolul nevelő és egy magyarul nevelő óvónő foglalkozik a gyerekekkel, így a második nyelv az egész nap folyamán megjelenik.


Vegyes életkorú csoportok

“A vegyes életkorú csoport a gyerek számára sokkal természetesebb, megnyugtatóbb közeg.” – Vekerdy Tamás

A Montessori módszer egyik sajátossága, hogy vegyes életkorú csoportokkal működik. Nem véletlen, hiszen minden életkorban más-más kompetenciák fejlődnek, az életkori különbségek lehetővé teszik a mélyebb tanulást, a készségek, képességek rendszerének többoldalú megtámogatását is. Az a kiscsoportos, aki nehezebben tudja transzponálni a pedagógus mozdulatait, mondjuk az öltözködés során, az a korban, mozgásfejlettségben közelebb álló középső, illetve nagycsoportos gyerekeket megfigyelve, maga is rájön egy adott cselekvéssor lépéseire. Ugyanez a fajta utánzásos tanulás jelenik meg a rajzasztalnál, a játékok során is.

A nagycsoportos gyerekek számára is tartogat előnyöket a vegyes csoport. Az óvodában töltött utolsó évük során az iskolába lépéshez szükséges lendületet kapnak az “én nagycsoportos vagyok, én segítek a kisebbeknek” tudat kialakulásával. Persze anélkül, hogy egy-egy erkölcsi szabályt újra és újra a verbalitás szintjén el kellene ismételnünk, észrevétlenül lesznek a gyerekek toleránsabbak, elfogadóbbak, segítőkészebbek, ismerik fel azokat a helyzeteket, amikor a MÁSIK segítségre szorul. Talán ezért van az, hogy nálunk nincs kirekesztés. A közösség ereje abban az odafordulásban mutatkozik meg, ami arról szól, hogy hogyan tudunk segíteni bajba jutott társunkon.

Kéttanáros modell

Nálunk ez a két külön nyelven nevelő óvónő együttes munkáját jelenti. A nevelési folyamatban egyidejűleg két óvónő van jelen.

Különösen fontos ez a kétnyelvűség, illetve a differenciálás szempontjából, így kapnak a gyerekek nagyobb figyelmet, így tudunk mélyebben kiaknázni egy-egy fejlesztési területet is.


Gyermekszínházi előadások

Művészeti táncszínházunkban minden tanévben két alkalommal, színvonalas produkciókkal készülnek a gyerekek.

Az adott tanévben a kozmikus nevelés területéről választunk témákat, melyeket a Montessori pedagógia mellett, projektmunka keretében dolgozunk fel. Ez magában foglalja az ismeretek megszerzését, feldolgozását, a művészet eszközeivel, melyek az óvodás korú gyerekek életkori sajátosságaihoz állnak legközelebb: tánccal, zenével, verssel, mesével, drámajátékkal és még sorolhatnánk. A változatos tevékenységeknek a gyerekek és a pedagógusok fantáziája szab csak határt.

Az előadások segítik:

 • a gyerekek személyiségének kibontakoztatását
 • érzéseik megjelenítését, gondolkodásuk, fantáziájuk, az adott szerepekbe való beleélés képességét – gondolkodásuk, fantáziájuk fejlődését
 • társaikkal való együttműködésüket, kellékekben, jelmezekben való mozgást
 • a térben való eligazodást, mozgást, ritmusérzékük fejlődését, önkifejező készségüket
 • közönség előtt megnyilvánulni – “a közönség előtti megnyilvánulási képesség fejlődését angolul és magyarul”
 • a folyamatot, hogy örömmel, jókedvvel tudjanak meséket előadni, memóriájuk fejlődését, szókincsük gazdagodását

Minden zene kiválasztása és összeállítása, a jelmezek és díszletek készítése a gyerekek és a pedagógusok közös munkájával jön létre. Az előadások a Montessori Kétnyelvű Óvodánk és Bölcsődénk hagyományaihoz híven, angol és magyar nyelven zajlanak. Ezek a programok nyitottak, bárki számára megtekinthetők, melynek időpontjáról és a táncszínház helyéről honlapunkon láthatnak tájékoztatást december és június elején. Nem utolsó sorban sok-sok életre szóló élményt szereznek önmaguknak és másoknak egyaránt.

Tehetséggondozás

Tehetséggondozó műhelyünkben (Optimal Giftedness Ready Education: OGRE) az 5-6 éves gyerekek kis létszámú (7-8 fő) csoportokban mélyülhetnek el a Montessori pedagógia témaköreiben.

Nagy hangsúlyt fektetünk az angol nyelv fokozott használatára, aktivizáljuk a már meglévő szókincset. Foglalkozásainkon jelentős szerepet kap a mozgás is, melynek során nagyon jól lehet a célnyelvet használni. Célunk, hogy a műhelyben eltöltött időt élményként éljék meg az óvodások, ennek szellemében építettük fel programunkat.

Az OGRE napok során fokozottan megjelenik az iskolába lépéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése, így támogatjuk az óvoda és iskola közötti szakadék könnyebb áthidalását.

Napirend

7.30 – 09.00  |  Folyamatos érkezés, reggelizés, játék, egyéni fejlesztés angolul és magyarul


09.00 – 09.30  |  Vizuális tevékenység az adott témakörben


09.30 – 10.00  |  Angol és magyar nyelvű játékos foglalkozás az adott témakörben


10.15 – 10.30  |  Tízórai


10.30 – 11.45  |  Udvari játék


12.00 – 12.45  |  Ebéd


13.00 – 15.00  |  Csendes pihenő


15.00 – 17.00  |  Uzsonna, játék a csoportban angolul és magyarul, illetve az udvaron. A óvodában az egész nap folyamán az angolos pedagógus angolul beszél, játszik és foglalkozik a gyerekekkel.


17.00 – 17.30  |  Óvodai ügyelet

 

HÉTFŐ

 

KEDD

 

SZERDA

 

CSÜTÖRTÖK

 

PÉNTEK

10:30 – 11:30
ZENEOVI
Hegyesi Gabi

10:30 – 11:30
HITTAN
Ordasiné Pityela Ildikó
13:00 – 14:00
SAKK
Tóth Rita
10:00 – 12:00
FOCI
Marcsányi Mária
11:00 – 12:00
LOGOPÉDIA
Simon Ivetta

11:00 – 12:00
ÚSZÁS
Lobogó utcai uszoda
(indulás: 10.15)

15:00 – 16:30
NÉPTÁNC
Teski Annamária

15:00 – 17:00
ANGOL DRÁMAPEDAGÓGIA
Negyeliczky Eszter
15:30 – 17:00
ROCKY
Tramontini Péter
15:00 – 17:00
SZENZOTORNA
Simon Ivetta

Nálunk a gyerekek

 • Boldog, bátor gyerekek, megtanulják, hogy nem kell félniük kimondani azt, ami az igazságérzetüket bántja, de elfogadják azt is, ha nincsen igazuk.
 • Önállóak. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik ahhoz, hogy az önkiszolgálásban, öltözködésben ne kelljen a felnőttek segítségét igénybe venniük, szervezett keretek között.
 • Kreatívak, nem félnek új dolgokat kipróbálni. Egész napos angolul nevelésben vesznek részt. Az angol nyelvet használják is adekvát kommunikációs helyzetekben.
 • Ismerkednek számokkal és betűkkel is, ez része a Montessori környezetnek.
 • Stresszmentes, szeretetteljes környezetben tudnak fejlődni.
 • Montessori képességfejlesztő rendszerében töltik bölcsődei – óvodai éveiket, mely elősegíti az egyéni ütemben fejlődést, saját ütemű tanulást.
 • Spontán módon, megerőltetés nélkül tanulnak a speciális Montessori eszközök segítségével.
 • Tehetséggondozásban részesülnek.
 • Logopédiai fejlesztésben részesülnek.
 • Maguk választják ki azt a tevékenységet, amivel foglalkozni szeretnének, ezáltal fejlesztik önmagukat.
 • Elfogadják, szeretik, tisztelik egymást és minden élőlényt a világban, mert tudják, hogy mindannyian csak egy aprócska részei vagyunk a nagy egésznek.

A mi intézményeinkben a gyerekek a legfontosabbak. Szakmai életünket, mindennapjainkat a gyerekek személyiségének, képességrendszerének optimális kibontakoztatása köré szervezzük.

Intézményünk, mint jó nyelvi gyakorlattal rendelkező intézmény az Oktatási Minisztérium által kiválasztott intézmény lett 2009-től. Továbbá bemutató és képző intézménye lett az ELTE Óvodapedagógus (angol nyelvi képzés) Karának és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának.

Pedagógusaink

Hierholczné Faragó Tünde

Intézmény alapító, fenntartó – szakmai vezető Montessori óvodapedagógus

Szabóné Haulik Judit

intézményvezető – magyarul nevelő óvodapedagógus/ Montessori pedagógus

Simon Ivetta

magyarul nevelő pedagógiai asszisztens / Montessori pedagógus, gyógypedagógus-logopédus

Fazekas Tímea

angolul nevelő óvodapedagógus/ Montessori pedagógus

Teski Annamária

angolul nevelő óvodapedagógus

Varga Rebeka Mónika

angolul nevelő pedagógus

Szobota Erzsébet

angolul nevelő óvodapedagógus / Montessori pedagógus / Tanító

 • Örülünk, hogy egy olyan közösség vagytok, ahol a gyermekünket nyugodtan ott hagyhatjuk, és ahonnan a nap végén élményekkel és tudásban gazdagon jön el.

  Noémi, Laci
 • Amikor elkezdtünk új óvodát keresni a nagy fiunknak, nagyon rossz tapasztalataink voltak az előző, állami óvodával kapcsolatban. Mindenképpen egy sokkal gyerekközpontúbb, sokoldalú, fejlesztő óvodát szerettünk volna találni, ahol jó és megértő nevelők vannak. Akiknek a gyerek az első, ahol a gyermek kibontakozhat, felszabadultan önmaga lehet, frusztráció nélkül. Ahol megtanítják önállóan gondolkodni és tevékenykedni, emellett játékosan fejlesztik képességeit. Fontos volt a nyelvtanulás is, ami most Magyarországon nehézkes, még az iskolákban is. Úgy éreztük, nehéz dolgunk lesz, de nem akartunk belefutni egy újabb rossz választásba. Szerencsére hamar rátaláltunk a csepeli Montessori óvodára és egy nyílt nap után tudtuk, hogy megtaláltuk. Reményeink maximálisan beigazolódtak és nem csalódtunk, sőt…Azóta mind a három kicsi fiunk odajár, egy bölcsis és két óvodás. Nagyon szeretnek ott lenni, nálunk nincs reggeli kiborulás, hogy nem akarnak oviba/bölcsibe menni. Imádjuk, hogy sok fakultatív foglalkozás közül lehet választani és sok színes programra van lehetőség évközben. Az óvónéniket, bölcsödei nevelőket és dadusokat mindegyikőjük nagyon szereti, és ami nagyon fontos, hogy őket is viszontszeretik, sok törődést kapnak. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk ezt az intézményt.

  Veresegyházi Éva
 • A gyermekközpontú, egyéni igények, értékek és érdeklődés alapján felépített fejlesztés eredményeként kiegyensúlyozott, kreatív, magabiztos, toleráns, tanulni szerető gyerekként lépnek az iskola világába az itteni óvodások. Jó érzés látni, hogy itt őszintén szeretik a gyerekeimet.

  Serfőző Dorottya
 • Óriási tévedés azt gondolni, hogy a reformpedagógia olyan út, amiről nem vezet leágazás az állami oktatási rendszerbe. Olyan alapokat kapott Ármin, amivel megállja helyét az állami iskolában is, ahol most 2. osztályos. A módszer ugyanis olyannyira erős, például matematikában, hogy a gyerekek a visszajelzések alapján kimagaslóan teljesítenek. Ha tehát valaki olyan bölcsődét, óvodát keres, ahol a cél az, hogy gyermeküket személyre szabottan, egyéni képességeinek megfelelően, egyéni fejlesztésben részesítve, nyitott, szerető, toleráns környezetben neveljék, ráadásul mindezt két nyelven, akkor már nem kell tovább keresgélnie. Köszönjük!

  Birta Veronika
 • Szakmailag felkészült, barátságos, kedves és lelkes pedagógusok veszik körül a gyerekeket. Ez nem egy gyerekmegőrző, itt szeretik, fejlesztik, dédelgetik, tanítják a gyerekeket, gondoskodnak mind a szellemi, mind a lelki fejlődésükről. Az itteni pedagógusoknak ez nem csak egy munka, hanem hivatás. Köszönjük!

  Vígh Orsolya
 • Sehol nem tapasztaltuk azt a fajta kiemelkedő szakmai kompetenciát és pozitív emberi hozzáállást, mint itt.

  Vera, Dávid
 • Nagyon tetszik, nagyon szuper, hihetetlen, hogy ennyire színvonalas, kedves, szórakoztató és sokat tanító anyagokat tudtatok ilyen gyorsan megcsinálni. Én nagyon élvezem, hogy részt vehetek, tényleg.  Nagy élmény.  Emi a mozgásos, utánzós, mutogatós feladatokat úgy tűnik, hogy nagyon élvezi, meg az egész szituációt, hogy találkozhat veletek..

  Bratka Vanda
 • Nekünk nagyon jól jön, hogy pontosan tudjuk mi a hetirend és milyen eszközökre lesz szükség, így könnyebb szervezni az életünket. Már a felkészülés időszakában is látszott, hogy jól átgondolt és összeszedett a csapat. Az instrukciók világosak voltak és tudtuk mire lehet számítani. Látszik, hogy szívből jön a tevékenység.

  Ács Ilona Barbara
 • Mi is csak megköszönni tudjuk Nektek, hogy becsempészitek a Bölcsi hangulatát a mindennapjainkba. Zétinek mindannyian nagyon hiányoztok, sokat emleget Titeket, a Bölcsit, a kis pajtásokat, úgyhogy nagyon élvezi a reggeli együttléteket. Mindenért hálásak vagyunk, ami segít folytatni azt a fejlesztési folyamatot, amelyben a Bölcsiben volt részük a gyerekeknek.

  Baranyi Beatrix
 • Szerintem eddig minden szuper. A mozgást Dóri nagyon szereti, táncot is. A mesék is jól jönnek az altatáshoz! Köszönjük a munkátokat!

  Sali-Pelsőczi Dóra
 • Kedves Panni, Móni, Judit!! Őszintén csodálatos programot raktok össze, nagyon jó ötlet a mese, a szokásos zenék, amik egy kicsit szokásosabbá teszik ezeket az amúgy nagyon nem szokásos hétköznapokat. Szuperek vagytok!!

  Dávid-Zalai Orsolya
 • Látszik, hogy mindenben próbáltok a lehető legjobb és legegyszerűbb módon velünk lenni és segíteni, és látszik az is, hogy mindezt nagy lelkesedéssel teszitek. Szerintem mindent, amit lehet kihoztok ebből a dologból és mi nem érezzük, hogy bármiben is hiányt szenvednénk. Nadine nagyon örül, amikor lát Titeket és azt hiszem ez a legfontosabb. Köszönjük az erőfeszítéseteket!

  Dori Enikő

BÖLCSŐDE, ÓVODA


1214 Budapest, Akácfa u. 20.

Hierholczné Faragó Tünde: +36 30 372 4502

Szabó Éva: +36 20 352 0575

 montessoriovibolcsi@gmail.com

 montessoriiroda@gmail.com


Nyitva tartás:

07:30 – 17:30

Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány

18695209-1-43

Kérjük támogassa Alapítványunkat adója 1%-ával!

adminÓvoda