Angol Tehetségműhely

Szülői igényeknek megfelelően szervezzük meg az angolos foglalkozásokat a kis és középső csoportos életkorú gyermekek számára délelőttönként/délutánonként; a nagycsoportos gyermekek pedig már a Iskolaelőkészítőben – OGRE-ban kapják meg az idegen nyelvi fejlesztést. 

Angol-Magyar oktatás

A legfontosabb feladatunk, hogy a gyerekek a nyelvtanulást élményként éljék meg, és hogy egy szeretettteljes légkörben, magabiztosan tudják elsajátítani az angol nyelvet.

Az idegennyelv óvodás kori fejlesztésbe való beemelésében több mint 18-éves tapasztalatunk van.

Az óvodáskorú gyerekek számára kifejezetten hasznos módszer, nem csupán a második nyelv ismerete miatt, hanem az agy rugalmasságát, működését is fokozza egy másik nyelvvel való korai találkozás. 

Eebben az életkorban, két nyelv egyidejűleg való hallása, elősegíti a gyermeki fejlődést, könnyebbé teszi alkalmazkodásukat, problémamegoldó és differenciáló képességüket illetve az idegen nyelv iránti természetes kíváncsiságukat.

Az angol nyelv nem célja egy-egy foglalkozásnak, hanem a kommunikáció eszköze a mindennapi élethelyzetekben. 

Angol az Óvodában

Az óvodai élet során folytatják a spontán tanulást és már próbálkoznak aktív közreműködéssel is. Miközben életszerűen, természetes módon tapasztalják meg a mindennapi élet sajátosságait, játékokon keresztül hallják az idegen nyelvet, így nagyon gyorsan és bátran elkezdenek kommunikálni, mert nincs bennük semmi nyelvi gátlás.

Tapasztalatból mondhatom, hogy nincs olyan gyerek aki idegenkedik az angol nyelv hallatán.

Az angol nyelvi input szituációkon keresztül, cselekménysort ismételve, gesztusokból olvasva, a nagyobb gyermekek által modellkövetéssel, szociális tanulással természetesen, könnyedén történik, ami persze egyénileg eltérő. A játékos nyelvátadás folyamatához elengedhetetlen , hogy az összes érzékszervüket bevonjuk, a látás -tapintás – hallás , sőt még az ízlelését és a szaglásét is. 

Angol a Bölcsődében

A korai angol nyelv megalapozása már a bölcsődében megkezdődik, ami erős alapot ad a gyermekek számára. Ez a periódus a legoptimálisabb az idegen nyelv megismertetésére, megszerettetésére. Passzívan nagy szókincsre és jó kiejtésre tesznek szert. Egyesek már a dalokat is tudják énekelni és szívesen szólalnak meg angolul. 

Az öltöztetés során elhangzó angol nyelvi kifejezések, dalok is nagyszerű lehetőséget kínálnak az angol nyelv megismertetésére. A gyerekek szeretik ismételni a lábbelik és egyes ruhaneműk neveit angolul. Gyakran előfordul, hogy a nagyobbak segítenek a kisebbek öltöztetésében, és akkor is szívesen használják az angol nyelvet. Mindazonáltal megtanulják az önálló öltözködést is. 

Az angolos foglalkozások során a pedagógus szerepe

  • A gyerekekben kialakított nyelvi fogékonyságra, érdeklődésre épít 
  • Az idegennyelv elsajátításában követi az anyanyelvi elsajátításra jellemző lépcsőfokokat 
  • Fonémák, morfémák szintjén érzékelteti a különbséget az anyanyelv és az angol nyelv között 
  • Szituatív nyelvhasználatra alapozva fejleszti a gyerekek passzív és aktív szókincsét 
  • Angol mesék, versek, mondókák (összegyűjtöttünk az évek során annyi jól használható anyagot, hogy változatossá tudjuk tenni velük az ünnepeket, hagyományainkat, saját tárházunkat folyamatosan bővítjük) 
  • Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, a Montessori területek eszközeinek használatával 
  • Egyszerű és összetett mondatok alkotása, a könnyed, szinte természetes értés, gördülékeny nyelvhasználat erősítése 

A második nyelv fejlődésének várható lépcsőfokai

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a második nyelvbeli fejlődésmenet az anyanyelv fejlődésével sok szempontból mutat azonosságot.

Elsőként a beszédértés fejlődik. Hogyan? Képzeljük el, milyen az, amikor külföldön, egy teljesen idegen nyelvi környezetben vagyunk. Hogyan is próbáljuk megérteni a bennünket körülvevő embereket? Nagyon sok információ áll rendelkezésünkre a nyelv tartalmi megértésén kívül is: értelmezzük a hangsúlyt, hanglejtést, gesztusokat, illetve a helyzetből próbálunk következtetni az elhangzottakra. Ugyanezt a stratégiát használják a gyerekek is a második nyelv belépése esetén. Ezt nevezik szituatív beszéd értésének. Később válik ki egy-egy szó a nagy halmaznyi ingeregyüttesből és kezdetben ugyan jelenti a teljes beszédhelyzetet, majd szépen, fokozatosan letisztulva válik a szókincs részévé. Az angol nyelv megértésének van még egy, a gyerekek által is gyakran használt módszere, a kulcsszavas értés. Itt nem az egészből indulunk ki, hanem egy vagy két, a helyzetben elhangzott, már ismert kifejezésbe kapaszkodva következtetünk a hallott szöveg egészére. Az óvodáskoruk alatt az angol nyelv értésében egészen változó szintre jutnak el a gyerekek. Az egyszerű nyelvi helyzeteket könnyedén megérti mindenki, és saját életkori érdeklődésnek megfelelően tud majd kommunikálni.

A beszédfejlődésben egy picit keverten jelennek meg az anyanyelvi fejlődésbeli lépcsőfokok. Gyakran jelenik meg a halandzsa, ami egyfajta játék az angollal. Igen kedves lépcsőfok ez, általában az elmélyült játék kísérőzenéje, vagy éppen egy ismert dallam átköltése, angolra fordítása. Az első laikus fül számára is figyelemreméltó lépés azonban az egyszavas válaszadások foka, ezek ugyanis mindig többet jelentenek a puszta szavaknál, így válnak helyzeti jelentéssel bíró közlésekké. Így fordíthatjuk a “water” és a “drink” közléseket úgy, hogy: “Szomjas vagyok.” vagy éppen “Kaphatok inni?” Tapasztalataink szerint az első megnyilvánulásokra kapott pozitív visszajelzés gyorsan vonzza a következő lépést a nyelv használatában, amely a gyakran hallott mondatok kicsit kusza hangsorként való ismétlését jelenti. “Can I go to toilet? Enjoy your lunch.”

Előfordulhat, hogy az anyanyelvi mondatba belekeveredik néhány célnyelvi kifejezés is, ez leginkább azokra a szavakra jellemző, amelyek kiejtésben, komplexitásban a könnyebb produkciót biztosítják. (Így hangzik el gyakrabban az a kifejezés, hogy pan ahelyett, hogy serpenyő.)

Érdekes dolog a kiejtés, az akcentus fejlődésének kérdése. Tapasztalataink szerint ebben egyéni eltérések mutatkoznak, függetlenül az idegen nyelvi nevelő kiejtésétől. Egészen szélsőséges példaként Orsikát (most már iskolába járó) említhetnénk, aki, egynyelvű magyar családból érkezett az óvodába, az édesapja elég gyakran a magyar nyelv bázisán képzett, tört angolsággal beszélt hozzá, de a kislány az iskolába menetel idejére tökéletesen képezte az angol nyelv nagyon tipikus hangzóit, és ugyan nyelvtanilag, mondat szerkezetileg hagyott a beszéde némi kívánnivalót maga után, de folyékonyan, gátlások nélkül használta a második nyelvet.

Az iskolába menetel idejére a gyerekek kialakuló aktív szókincse 80%-át főnevek képezik, 17%-ban igék, és a maradék 3 %-ban jelennek meg egyéb szófajok a beszédprodukcióban. Mondatszerkesztésükben még gyakoriak a szórendi cserék, az E/3. személyi ragozás nem jelenik meg, viszont nagy arányban képesek megkülönböztetni az egyes és többes számú főneveket, ez a beszédükben is kifejezésre jut. Az igeidők közül a folyamatos jelen, az egyszerű jelen és az egyszerű múlt kerül használatba. A személyes névmások egyes és többes száma, a jelzői és az önálló birtokos névmások egyes számú alakjai szintén megjelennek a célnyelvi beszédprodukcióban.

Összességében azt mondhatjuk, hogy az iskolába kerülés időszakára kialakul egy használható, passzív és aktív nyelvismeret.

Pedagógusaink

Irsai Flóra

Angolul nevelő pedagógus

Kamuthy Emma

angolul nevelő óvodapedagógus

Szászné Haulik Judit

Magyarul nevelő pedagógus

Boskovitzné Tóth Nikoletta

intézményvezető, magyarul nevelő szakvizsgás óvodapedagógus

Hierholczné Faragó Tünde

intézmény alapító, fenntartó / szakmai vezető / Montessori óvodapedagógus

Szobota Erzsébet

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus / tanító

Sivák Noémi

magyar nyelvű foglalkozást vezető pedagógus

Miklós Mónika

Montessori végzettségű csecsemő- és kisgyermeknevelő

Márkusz Panni

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus

Tóth Regina

csecsemő- és kisgyermeknevelő

adminAngol – Tehetségműhely