2002-ben nyitottuk meg kapuinkat  alternatív óvodaként, elsőként ötvözve a Montessori pedagógiát a korai angol nyelv bevezetésével. Azóta elsődleges törekvésünk, hogy szeretetteljes, befogadó légkörben neveljük a hozzánk járó gyerekeket és biztosítsuk a legoptimálisabb környezetet fejlődésükhöz.

Alapköveink,   

melyek meghatározzák a mindennapjainkat:

Montessori módszer:

“Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”  

Szabadságra, önállóságra nevelünk, megteremtjük az önálló  felfedezések lehetőségét. A tanulást különböző jártasságok, készségek kialakulásaként értelmezzük, mely célszerű tevékenységeken, cselekvéseken keresztül valósul meg.

Kétnyelvűség:

A korai idegen nyelvi nevelés során  nem tudatos nyelvtanulásról, hanem sokkal inkább egyfajta tudattalan elsajátításról beszélünk. Az angol nyelv nem célja egy egy foglalkozásnak, hanem a kommunikáció eszköze a mindennapos élethelyzetekben. A különböző tanulási tevékenységek során is az “egy személy - egy nyelv” elvet alkalmazzuk, vagyis az idegen nyelvi nevelő angolul, a magyar óvónő magyarul szólal meg. Az óvodáskorú gyerekek számára kifejezetten hasznos módszer. Az anyanyelv fejlődésben használt stratégiák nagyon jól megtámogatják az idegen nyelv elsajátítását.  

Az egyes csoportokban 2 angolul nevelő és egy magyarul nevelő óvónő foglalkozik a gyerekekkel, így a második nyelv az egész nap folyamán megjelenik.

Vegyes életkorú csoportok:

A Montessori módszer egyik sajátossága, hogy vegyes életkorú csoportokkal működik. Nem véletlen, hiszen minden életkorban más-más kompetenciák fejlődnek, az életkori különbségek lehetővé teszik a mélyebb  tanulást, a készségek, képességek rendszerének több oldalú megtámogatását is, hiszen, az a kis csoportos, aki nehezebben tudja transzponálni a pedagógus mozdulatait mondjuk az öltözködés során, az a korban, mozgásfejlettségben közelebb álló középső, illetve nagycsoportos gyerekeket megfigyelve, maga is rájön egy adott cselekvéssor lépéseire. Ugyanez a  fajta utánzásos tanulás jelenik meg a rajzasztalnál, a játékok során is.

De a nagycsoportos gyerekek számára is tartogat előnyöket  a vegyes csoport. Az óvodában töltött utolsó évük során az iskolába lépéshez szükséges lendület kap nagy energiákat az “én nagycsoportos vagyok, én segítek a kisebbeknek” tudat kialakulásával. És persze anélkül, hogy egy-egy erkölcsi szabályt újra és újra a verbalitás szintjén el kellene ismételnünk, észrevétlenül lesznek a gyerekek toleránsabbak, elfogadóbbak, segítőkészebbek, ismerik fel azokat a helyzeteket, amikor a MÁSIK segítségre szorul. Talán ezért van az, hogy nálunk nincs kirekesztés. A közösség ereje abban az odafordulásban mutatkozik meg, ami arról szól, hogy hogyan tudunk segíteni  bajba jutott társunkon.

Kéttanáros modell:

Nálunk ez a két külön nyelven nevelő óvónő együttes  munkáját jelenti. A nevelési folyamatban egyidejűleg két óvónő van jelen.  Különösen fontos ez a kétnyelvűség illetve a  differenciálás szempontjából, így kapnak a gyerekek nagyobb figyelmet, így tudunk mélyebben kiaknázni egy-egy fejlesztési területet is.

Gyermekszínházi előadások évente két alkalommal:

Művészeti táncszínházunkban minden tanévben 2 alkalommal, színvonalas produkciókkal készülnek a gyerekek. Az adott tanévben a kozmikus nevelés területéről választunk témákat, melyet a Montessori pedagógia mellett, projekt munka keretében dolgozunk fel. Ez magában foglalja az ismeretek megszerzését, feldolgozását, a művészet eszközeivel melyek az óvodás korú gyerekek életkori sajátosságaihoz állnak legközelebb: tánccal, zenével, verssel, mesével, drámajátékkal és még sorolhatnánk, a változatos tevékenységeknek a gyerekek és a pedagógusok fantáziája szab csak határt.

Az előadások segítik:
 • a gyerekek személyiségének kibontakoztatását
 • érzéseik megjelenítését, gondolkodásuk, fantáziájuk, az adott szerepekbe való beleélés képességét
 • társaikkal való együttműködésüket, kellékekben, jelmezekben való mozgást
 • a térben való eligazodást-mozgást, ritmusérzékük fejlődését, önkifejező készségüket
 • közönség előtt megnyilvánulni, ami ma elengedhetetlenül fontos
 • örömmel, jókedvvel tudjanak meséket előadni, memóriájuk fejlődését, szókincsük gazdagodását
 • merjenek angolul-magyarul megnyilvánulni közönség előtt

Minden zene kiválasztása és összeállítása, a jelmezek és díszletek készítése a gyerekek és a pedagógusok közös munkájával jön létre. Az előadások a Montessori Kétnyelvű Óvodánk és Bölcsődénk hagyományaihoz híven, angol és magyar nyelven zajlanak. Ezek a programok nyitottak, bárki számára megtekinthetők, melynek időpontjáról és táncszínház helyéről honlapunkon láthatnak tájékoztatást december és június elején. Nem utolsó sorban sok-sok életre szóló élményt szereznek önmaguknak és másoknak egyaránt.

Tehetséggondozás:

Tehetséggondozó műhelyünkben (Optimal Giftedness Ready Education: OGRE) az 5-6 éves gyerekek kis létszámú (7-8 fő) csoportokban mélyülhetnek el a Montessori pedagógia témaköreiben. Nagy hangsúlyt fektetünk az angol nyelv fokozott használatára, aktivizáljuk a már meglévő szókincset. Foglalkozásainkon jelentős szerepet kap a mozgás is, melynek során nagyon jól lehet a célnyelvet használni. Célunk, hogy a műhelyben eltöltött időt élményként éljék meg az óvodások, ennek szellemében építettük fel programunkat.

Az OGRE napok során kap hangsúlyt az iskolába lépéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése, így támogatjuk az óvoda és iskola közötti szakadék könnyebb áthidalását.

Nálunk a gyerekek:

 • Boldog, bátor gyerekek, megtanulják, hogy nem kell félniük kimondani azt, ami az igazságérzetüket bántja, de elfogadják azt is, ha nincsen igazuk.
 • Önállóak. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik ahhoz, hogy az önkiszolgálásban, öltözködésben ne kelljen a felnőttek segítségét igénybe venniük, szervezett keretek között.
 • Kreatívak, nem félnek új dolgokat kipróbálni.Egész napos angolul nevelésben vesznek részt. Az angol nyelvet használják is adekvát kommunikációs helyzetekben.
 • Ismerkednek számokkal és betűkkel is, ez része a Montessori környezetnek.
 • Stresszmentes, szeretetteljes környezetben tudnak fejlődni.
 • Montessori képességfejlesztő rendszerében töltik bölcsődei - óvodai - kisiskolás éveiket, mely elősegíti az egyéni ütemben fejlődést, saját ütemű tanulást.
 • Spontán módon, megerőltetés nélkül tanulnak a speciális Montessori eszközök segítségével.
 • Tehetséggondozásban részesülnek,
 • Logopédiai fejlesztésben részesülnek,
 • Maguk választják ki azt a tevékenységet, amivel foglalkozni szeretnének, ezáltal fejlesztik önmaguk.
 • Elfogadják, szeretik, tisztelik egymást és minden élőlényt a világban, mert tudják, hogy mindannyian csak egy aprócska részei vagyunk a világnak.

A mi intézményeinkben a gyerekek a legfontosabbak. Szakmai életünket, mindennapjainkat a gyerekek személyiségének, képességrendszerének optimális kibontakoztatása  köré szervezzük.

Intézményünk mint a jó nyelvi gyakorlattal rendelkező intézmény az Oktatási Minisztérium által kiválasztott intézménye lett, 2009-től. Továbbá bemutató és képző intézménye lett az ELTE óvodapedagógus (angol nyelvi képzés) karának és a Nyugat – Magyarországi Benedek Elek pedagógia karának.

Intézményünk alapítványi fenntartású.

Cikkek, hírek

2016-12-12

Tanulmányút a budapesti kétnyelvű Montessori – óvodában

Az Angol nyelv az óvodában specializáció hallgatói 2009. október 14-én hospitálást és szakmai megbeszélést folytattak a budapesti Montessori Mária Kétnyelvű Óvodában és Bölcsődében. […]
2016-12-12

A kétnyelvűségről

    A világ különböző országait és az abban élő különböző etnikumokat figyelembe véve elmondható, hogy a kétnyelvűség lényegesen gyakoribb jelenség, mint az […]
2016-07-05

A kreativitás fejlesztése

A kreativitás megőrzése és fejlesztése az óvodában A gyermeknevelés minden korban a múlt tapasztalatainak átadását és a munkára, a felnőtt életre való felkészítést […]